Investorům a zadavatelům veřejných zakázek nabízíme kompletní servis a úplné zajištění administrace výběrových řízení pro veřejné zakázky podle platných zákonných předpisů o zadávání veřejných zakázek.            
Za přímé účasti zadavatele, podle jeho pokynů a v těsné spolupráci se zodpovědnými pracovníky zadavatele zabezpečíme:

Výběr způsobu zadání veřejné zakázky. Přípravu a zpracování zadávací dokumentace a dalších souvisejících dokumentů a to zejména:

Kvalifikační dokumentace
Protokolů z jednání komisí.
Dokumentů dle požadavku zadavatele.zakázek/výběrových řízení.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
tel.: 222 31 45 92     |     email: info@bohemia-belle.cz   |    web: www.bohemia-belle.cz
Přípravu a zpracování hodnotících kritérií pro uchazeče soutěže (kvalifikované předpoklady uchazečů, další
předpoklady k plnění veřejných zakázek, vymezení plnění veřejné zakázky, kritéria pro hodnocení nabídek, požadavky
na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky, soutěžní lhůta, zadávací lhůta apod.).

Návrh vyhodnocení rizika jako pravděpodobného ohrožení realizace nabídek
(doba plnění veřejné zakázky, technická, jakostní, estetická a funkční charakteristika, provozní náklady, ekologická a
funkční charakteristika, ekologické parametry, míra zatížení území apod.).

§ Návrh vyhodnocení rizika jako pravděpodobného ohrožení realizace nabídek.
§ Organizační zajištění převzetí nabídek od uchazečů.
§ Organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami.
§ Návrh doporučení výběru nejvýhodnější nabídky.
§ Vypracování zápisů z jednání hodnotící komise, sestavení textu rozhodnutí o výsledku   soutěže.
§ Zpracování návrhu metodiky řešení případných změn v průběhu realizace zakázky
§ Pro menší zakázky zajistíme jiné způsoby zadávání veřejných zakázek podle zákonapro výběr dodavatelů.
§ Zpracování návrhu smlouvy nebo obchodních podmínek.


    Služby poskytované dle konkrétního požadavku zadavatele:
§ Tvorba a revize vzorových dokumentací zadavatelů a jejich úprava v návaznosti na novelizaci příslušných předpisů,
§ Organizace školení,
§ Zpracování interních směrnic,
§ Analýza otázek spojených s procesem zadávání veřejných zakázek/výběrových řízení,
§ Audit ukončených veřejných zakázek/výběrových řízení.